ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ 1ਟੈਸਟ/ਕਿੱਟ [ਨਾਸੋਫੈਰਨਜੀਲ ਸਵੈਬ]